Com calculem el teu perfil de risc?

Tenim en compte 4 aspectes sobre tu

Una part imprescindible de la nostra metodologia és assignar el perfil més adequat per a cada client. A inbestMe, estimulem la inversió a llarg termini i recomanem les aportacions periòdiques, ja que són factors que ajuden a disminuir la volatilitat i el risc. Ens prenem seriosament la determinació del perfil de cada compte que obrim. 


Per fer-ho, hem elaborat un procés complet de càlcul que té en compte diferents aspectes:

 • La situació financera del client
 • L’objectiu específic del compte
 • La tolerància al risc de cada client
 • Els coneixements i experiència prèvia del client

El client respon de forma espontània a diverses preguntes que, una vegada combinades, serveixen per tenir una visió molt completa de cada compte obert. Per una banda, els apartats 1 i 4 estan associats al client independentment del compte o comptes que obri. Per altra banda, els apartats 2 i 3 s’associen directament al compte. Per tant, un mateix client pot obrir diferents comptes amb diferents objectius. A continuació, podem veure cadascun dels apartats analitzats en determinar el perfil de risc:

 • Situació financera del client

En aquest apartat tenim en compte diferents aspectes de la situació actual del client com: (1) edat i temps que li queda fins a la seva probable jubilació. (2) situació laboral (si està actiu o no). (3) ràtio d’estalvi (s’estableix una anual aproximada, segons els ingressos nets anuals i l’estalvi anual, que es tenen en compte per determinar el perfil de risc del client). (4) una ràtio entre l’import a invertir i el patrimoni financer del client.

(SF 1 + SF2 + SF3 + SF4) * 0,25 = SF

 • Objectiu del compte

El “Behavioral Portfolio Management” recomana adequar la gestió de carteres subdividint el patrimoni total d’un inversor en diferents objectius. En fer això, l’inversor és capaç d’assignar d’una manera més coherent la seva tolerància al risc en funció d’aquells propòsits.

Per exemple, un inversor que ja té un compte “d’Optimitzar estalvis” podrà destinar una altra part de la seva inversió a un creixement del seu patrimoni, acceptant un major risc per a aquella segona cartera.

A la nostra avaluació, el perfil de risc final també ve condicionat pel propòsit específic de cada compte. Aquest, pondera en el càlcul final perquè el propòsit del comte tingui la rellevància adequada.

Així, un compte constituït per complementar la jubilació per un mateix client podrà tenir un perfil de risc superior al d’un compte creat per assegurar uns estalvis d'emergència d’aquest. 

Els objectius que proposem a inbestMe són:

 • Jubilació. Generar un estalvi per quan arribi el moment de la jubilació, i aquest complementi la pensió pública en el cas que en tinguem.
 • No tinc un propòsit concret. Pensat per aquells que no tenen un objectiu concret i simplement volen rendibilitzar els seus estalvis.
 • Optimitzar estalvis. Destinat a aquells inversors/comptes que prioritzen el manteniment de capital. 
 • Maximitzar rendibilitat. Per aquells inversors/comptes que prioritzen maximitzar la rendibilitat, a costa d’assumir més riscos.

(OBJ1 + OBJ 2) *0,25 = (OC)

Aquesta és una variable que es determina segons la resposta donada pel client en aquell contracte determinat. La finalitat del compte ha d'anar relacionat a un horitzó temporal i pot limitar el perfil de risc.  

 • Tolerància al risc del client

En aquest apartat combinem i ponderem dues preguntes que ens permeten establir la tolerància al risc real de cada usuari. 

Per una banda, realitzem una pregunta de control associada al VAR implícit de la inversió i, per altra banda, quina combinació de rendibilitat-risc es vol assumir. Aquesta resposta pot limitar el perfil.

Amb aquest primer apartat obtenim una primera avaluació del perfil potencial en relació amb la tolerància. 

(T1 + T2 )*0,25 = T

 • Coneixements i experiència de l’inversor

Per acabar, durant aquest procés també es tenen en compte els coneixements de l’inversor; i, tot i que en totes les passes anteriors un compte pogués tenir un perfil alt, finalment aquest es limitarà en cas que el client no conegui els riscos associats amb els actius que formarien part de la seva cartera, rebaixant-se al perfil recomanat.

EXP1 = Coneixements previs de l’inversor

MÈTODE DE CÀLCUL DEL PERFIL

A les diferents variables pel càlcul del perfil de risc del client, se li assigna una ponderació del 25%  a cadascuna:

(*) OC Objectiu del compte

(*) EXP Experiència i coneixements del client

(*) SF Situació Financera

(*) T Tolerància al risc

Existeixen diversos condicionants que modifiquen el perfil de risc:

 • Edat fins a la jubilació teòrica (67 anys). Si queden menys de 10 anys per arribar als 67, assumim que l’horitzó temporal és massa curt per assumir possibles oscil·lacions del mercat.
 • Si l’horitzó temporal és inferior a 2 anys, el perfil de risc màxim serà un 1.
 • Si l’objectiu del compte és “optimitzar estalvis”, el perfil de risc màxim serà un 2.
 • Si el propòsit del compte és “no tinc un propòsit concret” el perfil de risc màxim serà un 4.
 • Si la pèrdua màxima assumida segons el VAR és del 3% al 5%, el perfil de risc màxim serà un 2.
 • Si la pèrdua màxima assumida segons el VAR és de fins a un 10%, el perfil de risc màxim serà un 3.
 • Si la pèrdua màxima assumida segons el VAR és de fins a un 15%, el perfil de risc màxim serà un 5.
 • Si la pèrdua màxima assumida segons el VAR és de fins a un 20%, el perfil de risc màxim serà un 8.
 • Perquè un client tingui un perfil major que 9, ha d’haver contestat que la combinació de rendibilitat/risc es declara “aventurer”.